REGULAMIN PROJEKTU AMBASADORA Permanent World

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Ambasadora Marki Permanent World.

Przed rozpoczęciem działalności w projekcie, każdy z uczestników powinien uważnie zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Ambasadora Marki Permanent World
 2. Organizatorem Projektu jest firma Global Beauty Group Sp. Jawna („Organizator”) z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 2
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu będzie Organizator.
 4. Projekt będzie trwał od 1 kwietnia 2020 r. do czasu nieokreślonego.
 5. Akcja jest organizowana za pośrednictwem strony internetowe permanentworld.com
 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Organizator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Uczestników.
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”) .

§2 REJESTRACJA

 1. Do udziału w Projekcie Ambasadora Permanent World konieczne jest zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie permanentworld.com wybierając opcję „zostań ambasadorem”, a także wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W drugim etapie rejestracji Organizator weryfikuje dane podane przez Uczestnika oraz wysyła do niego wiadomość wraz z kwestionariuszem zawierającym kilka pytań oraz prośbę o przesłanie zdjęcia. Rejestracja jest zakończona z chwilą przesłania na adres zwrotny Organizatora, wypełnionego przez Uczestnika kwestionariusza .
 3. Podczas wyboru Ambasadorów Marki Permanent World spośród zarejestrowanych osób, pod uwagę będą brane wyłącznie konta posiadające w pełni wypełnione kwestionariusze, zgodnie z poleceniami zawartymi w mailu.
 4. Zabrania się rejestracji na dwóch lub więcej adresach mail przez jednego użytkownika lub. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania takich Użytkowników z programu Ambasadora Marki (patrz § 7 ustęp 2).
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia projektu Ambasadora Permanent World, a Uczestnicy mają prawo do ich poprawiania, poprzez wysłanie informacji o zmianie na adres mailowy: [email protected]
 6. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowaniem.
 7. Uczestnik Projektu może zażądać od Organizatora Projektu usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy napisać wiadomość na adres: [email protected]
  tytułując ją „Usuń”.
 8. Organizatorzy zobowiązują się usunąć dane Uczestnika chcącego zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 7 dni roboczych.
 9. W wypadku zmiany decyzji Uczestnika i chęci ponownego udziału w Projekcie będzie wymagana ponowna rejestracja zgodnie z § 2 ustępem 2-3.

§3 TESTOWANIE PRODUKTÓW ORGANIZATORA

 1. Rejestracja w projekcie Ambasadora Permanent World, nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu Ambasadora oraz uczestnictwem w testowaniu produktów Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru z bazy osób zarejestrowanych tych, którzy otrzymają status Ambasadorów Marki.
 3. Spośród Ambasadorów Permanent World, Organizator wybiera osoby, które profilem i innymi cechami są jego zdaniem najbardziej właściwe do testowania konkretnego produktu.
 4. Osoby wytypowane do testowania danego produktu otrzymają od Organizatora zapytanie potwierdzające chęć uczestnictwa w testowaniu danego produktu oraz wytyczne dotyczące miejsc , w których Uczestnik będzie prezentował opinie o produkcie. Wiadomość będzie wysłana na adres e-mail Uczestnika, podanym w formularzu rejestracji.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w danym teście, wraz ze zgodą na umieszczanie opinii o produkcie w wytyczonych przez Organizatora miejscach musi nastąpić w ciągu 5 dni od daty otrzymania zapytania. Przekroczenie tego terminu skutkuje nie uwzględnieniem Uczestnika w danym testowaniu.
 6. Potwierdzenie uczestnictwa w teście oraz informacja o przesyłce dotrze do Użytkownika droga mailową na adres e-mail Uczestnika, podanym w formularzu rejestracji.
 7. W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, braku kontaktu z osobami wytypowanymi do testowania produktu i innych trudnościach organizacyjnych, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu Projektu Ambasadora Marki Permanent World.

§4 REGULAMIN PROJEKTU AMBASADORA MARKI Permanent World

 1. Opinia, zdjęcia wystawiona przez Uczestników testujących produkt, jest równoznaczna z przekazaniem Organizatorowi praw do niej oraz do jej ujawniania wraz ze zdjęciem przedstawiającym Uczestnika lub zdjęciem efektów przed użyciem produktu i po użyciu produktu (np. w Social media)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania w Serwisie opinii Uczestników testujących produkt, bez znacznych ingerencji w sens wypowiedzi, a także publikowanie w przypadku
  ich dużej ilości tylko niektórych z nich.

§5 KORZYŚCI DLA AMBASADORA

 1. Sukcesywne, bezpłatne otrzymywanie produktów Permanent World w okresie trwania Programu.
 2. Promocja swojej osoby poprzez narzędzia marketingowe Organizatora (na przykład: strona internetowa, media społecznościowe, materiały POS, reklamy prasowe, internetowe).
 3. Zaproszenia na seminaria z zakresu pigmentacji on-line oraz w formie stacjonarnej.
 4. Udział w konkursach i zabawach dedykowanych Ambasadorom Permanent World z nagrodami rzeczowymi.
 5. Możliwość testowania produktów zanim pojawią się na rynku.
 6. Możliwość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej z produktami Permanent World.
 7. Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w Programie.
 8. Możliwość otrzymania referencji po zakończeniu Programu (na życzenie).
 9. Zakres korzyści przyznanych poszczególnym Ambasadorom może być różny, a Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zakresie przyznanych danemu Ambasadorowi korzyści.

§6 Zobowiązania Ambasadora

Aktywność na profilach społecznościowych marki I am Ink! POPRZEZ „lajki”, komentarze, udostępnianie postów.
Zamieszczenie na swoich profilach społecznościowych informacji o tytule Ambasadora marki Permanent World wraz z logotypem Programu (ustawiony profil publiczny).

Nagrywanie kreatywnych filmików oraz robienie zdjęć z użyciem produktów I am Ink!.

publikowanie filmików i zdjęć z użyciem produktów Permanent World na swoich profilach społecznościowych
oznaczanie wrzucanych do sieci filmików i zdjęć z produktami Permanent World:

#AmbasadorPermanentWorld, #PermanentWorld,

§7 REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Projektem Uczestnik może poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na adres mailowy [email protected]i tytułując ją „Reklamacja”. W treści natomiast należy zawrzeć opis problemu.
 2. E-maile dotyczące reklamacji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Organizator rozpatrując nieprawidłowości stosować będzie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony droga mailową.
 5. Decyzja Organizatora dotycząca nieprawidłowości jest wiążąca i ostateczna.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu w szczególności: używania wulgaryzmów, obrażania osób trzecich, posługiwania się przez jednego Uczestnika kilkoma adresami e-mail oraz nie stosowania się do zasad fair play.
 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Projektu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play zostaną wykluczeni z udziału w Projekcie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z przesyłaniem kwestionariuszy.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie permanentworld.com oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadomi Uczestników w Projekcie Ambasadora Marki Permanent World drogą mailową, przed wejściem w życie tych zmian.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.